bartosz beda, bartosz bedafigurative and abstract artist, 2018

Duality III, oil on canvas, 153x127cm (60×50), 2018 | Bartosz Beda | Paintings | Artist | Abstract and Figurative Artist | 2018